Рад судске праксе Прекршајног суда у Параћину

За руководиоца судске праксе у Прекршајном суду у Параћину одређена је судија Тереза Петровић.

Задатак судске праксе је да прати и проучава праксу судова, а пре свега Врховног суда у прекршајној материји и Прекршајног апелационог суда и да о истој и утврђеним правним ставовима најмање једном месечно обавештава судије и судијске помоћнике.