Пријем писмена и издавање уверења


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Параћину сваког радног дана од 7.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 035 569-690

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, захтеви за уверења да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Параћину и сл, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ.
Уверења се издају истог или наредног дана од дана подношења захтева, зависно од тренутне оптерећености запослених у писарници суда или од самог захтева странке, а о чему се странке обавештавају на лицу места ако су физичке присутне. Ако се захтев подноси путем електронске поште, обавештење се добија у потврди пријема ел. поруке. Уколико такса није плаћена пре доставе захтева, издавање уверења се одлаже до доставе доказа о уплати или појављивања уплате таксе на изводу суда.

Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама или се уплаћује на:

жиро рачун број: 840-742271843-19
модел: 97
позив на број: 61-077
сврха уплате: Републичке судске таксе
прималац: Буџет Републике Србије


Обрасци који су наведени испод су дати као основа која се према потреби подносиоца може и мењати (ел. путем или ручно, прецртавањем или дописивањем речи на самом обрасцу). Подносилац може користити и сопствене обрасце, и у том случају потребно је водити рачуна да ти обрасци садрже све што је потребно суду као информација, а ради што ефикаснијег поступања по поднесцима.


Захтев за откривање података о личности (за лица која нису странке у поступку)

Преузмите документ


Образац изјашњења за малолетна лица

Преузмите документ


Образац изјашњења за пунолетна лица

Преузмите документ


Образац изјашњења за правна лица

Преузмите документ


Образац захтева за повраћај новчаног износа

Преузмите документ


Образац писане одбране за правна лица

Преузмите документ


Образац писане одбране за физичка лица

Преузмите документ


Образац молбе за плаћање новчане казне на рате

Преузмите документ


Oпшти образац захтева за издавање различитих уверења

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења из прекршајне евиденције

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречена заштитна мера обављања делатности за предузетнике

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречена заштитна мера обављања делатности за сва лица (осим предузетника)

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења о некажњавању за сва лица

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да су измирене казне у целости (за Агенцију за безбедност саобраћаја када је одузета дозвола)

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да су измирене казне у целости

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења у вези саобраћајне незгоде

Преузмите документ


Образац захтева за издавање пресуде са печатом правноснажности - лично преузимање

Преузмите документ


Образац захтева за издавање пресуде са печатом правноснажности - преузимање поштом

Преузмите документ
Образац поднеска о промени адресе странке у поступку

Преузмите документ


АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ТАКСЕ ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈA (95,00 динара).

 035 569-690