Пријем писмена и издавање уверења


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Параћину сваког радног дана од 7.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 035 569-690

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Параћину, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 12.00 до 15.00 часова.

Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама или се уплаћује на:

жиро рачун број: 840-742271843-19
модел: 97
позив на број: 61-077
сврха уплате: Републичке судске таксе
прималац: Буџет Републике Србије

Образац писане одбране

Преузмите документ


Образац молбе за плаћање новчане казне на рате

Преузмите документ


Oпшти образац захтева за издавање различитих уверења

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења из прекршајне евиденције

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречена заштитна мера обављања делатности за предузетнике

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречена заштитна мера обављања делатности за сва лица (осим предузетника)

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења о некажњавању за сва лица

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да су измирене казне у целости (за Агенцију за безбедност саобраћаја када је одузета дозвола)

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да су измирене казне у целости

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења у вези саобраћајне незгоде

Преузмите документ


Образац захтева за издавање пресуде са печатом правноснажности - лично преузимање

Преузмите документ


Образац захтева за издавање пресуде са печатом правноснажности - преузимање поштом

Преузмите документ
АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ТАКСЕ ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈA (95,00 динара).

 035 569-690