Организација суда


Судска управа

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти, којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Судска писарница

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници, у седишту суда.

Архива

Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају у архиви која се налази у саставу писарнице.

Рачуноводство

Материјално-финансијски послови обављају се у рачуноводству суда које се налази у седишту суда.

Распоред просторија

Председник одређује распоред просторија у судској згради, тако да се тим распоредом одређују просторије за пријем странака и њихово задржавање у згради, смештај председника, судске управе, судија, писарнице и осталих служби у суду.

Годишња расподела послова

Годишњим распоредом послова формирају се судска већа и одређују судије које их чине, председници одељења и судије које ће их замењивати, као и послови судијских помоћника и судског особља у седишту суда и одељењима изван седишта суда.

Расподела предмета

У складу са судским пословником, новопримљени предмети се најпре разврставају по хитности, врсти поступка, односно правној области, а затим распоређују према рачунању времена пријема, методом случајног одређивања судије.

Пријем странака

Председник или лице које он одреди разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход и предузима одређене мере у складу са законом.

Судска пракса

У циљу праћења и проучавања судске праксе у суду са већим бројем судија образује се одељење судске праксе, а за руководиоца одељења судске праксе, судија кога поставља председник.

Саветовања

Судије и судско особље имају право и обавезу на стручно усавршавање и обуку.

Саопштења за јавност

Обавештења за медије о раду суда и појединим предметима даје председник, лице задужено за информисање јавности (портпарол) или посебна служба за информисање.

Извештаји и статистика

Писарница саставља редовне и повремене извештаје о раду суда, одељења и судија, по прописаној јединственој методологији.

Радно време

Радно време прекршајног суда је од 07.30h до 15.30h и одређено је од стране Врховног суда.