Израђен План интегритета


30.10.2017. године, Параћин

Супротстављање корупцији један је од највећих изазова савременог друштва. Корупција се спречава применом превентивних и репресивних мера. План интегритета представља превентивну антикорупцијску меру. План интегритета је документ који настаје као резултат самопроцене степена изложености институције ризицима за настанак и развој корупције. Израдом плана интегритета институција врши процену постојећих мера за управљање ризицима од корупције, након тога, институција процењује интензитет ризика од корупције у конкретној области (а он може бити ризик ниског, средњег или високог интензитета) и на крају, институција врши планирање и увођење нових мера за управљање ризицима од корупције.
Важна особина плана интегритета је и то што омогућава запосленима у институцији да учествују у његовој изради и спровођењу, обзиром на то да запослени најбоље познају функционисање институције у којој раде.
Прекршајни суд у Параћину израдио је - донео је свој План интегритета 30.10.2017. године.