Употреба стандардизованих коверти за судска писмена са ознаком S1


17.07.2017. године, Параћин

За отпремање судских писама, Прекршајни суд у Параћину од 17.07.2017. године користи стандардизовану коверту са ознаком S1.
На полеђини коверте налази се правоугаоно поље са три појединачно перфорирана елемента (Повратница, Обавештење, Извештај). Сваки појединачно перфорирани елемент се може једноставно одвојити од коверте, а да при томе не долази до угрожавања осталих елемената на коверти.
Приликом израде коверте, у пределу квадратног поља на полеђини, лепи се са унутрашње стране слој папира, који служи за заштиту тајности података после скидања перфорираних елемената.
У обавештењу, лице коме је упућено писмено, а које није затечено на означеној адреси, се обавештава да је писмено враћено у суд и да може да га преузме у року од 15 дана од дана остављања обавештења, радним даном у периоду од 08.00 до 15.00 сати, да ће се по протеку наведеног рока писмено истаћи на огласној табли или интернет страници суда и да ће се по истеку рока од 8 дана од истицања писмена на огласној табли суда, сматрати да је достављање извршено.