Улога прекршајног суда по Закону о спречавању насиља у породици


01.06.2017. године, Параћин

Закон о спречавању насиља у породици је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” број 94/2016, а примењује се од 1. јуна 2017. године. За спречавање насиља у породици и пружање заштите и подршке жртвама насиља у породици, надлежни су полиција, јавна тужилаштва, судови опште надлежности и прекршајни судови, као надлежни државни орган и центри за социјални рад, као установе. Прекршајни суд, по наведеном закону, казном затвора до 60 дана казниће за прекршај лице које прекрши хитну меру која му је изречена или продужена, док ће новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 динара, казнити за прекршај одговорно лице у државном и другом органу, организацији и установи, које полицији или јавном тужиоцу неодложно не пријави или не реагује на пријаву или опструира пријављивање или реаговање на свако сазнање о насиљу у породици или непосредној опасности од њега. Прекршајни суд, осуђујућу пресуду за наведени прекршај, може извршити пре њене правноснажности, према Закону о прекршајима.