Плаћање судске таксе


21.12.2015. године, Параћин

Изменама и допунама Закона о судским таксама од 21.12.2015. године ("Службени гласник РС" бр. 106/15) је одређено да се плаћање судске таксе у износу до 5.000 динара по правилу врши куповином судских таксених марака (у најближој пошти) док се износи таксе преко 5.000 динара плаћају у готовом новцу и исте се се уплаћују на

жиро-рачун број: 840-742271843-19
модел: 97
позив на број: 61-077
сврха уплате: Републичке судске таксе
прималац: Буџет Републике Србије
износ: 190 дин.