Upotreba standardizovanih koverti za sudska pismena sa oznakom S1


17.07.2017. godine, Paraćin

Za otpremanje sudskih pisama, Prekršajni sud u Paraćinu od 17.07.2017. godine koristi standardizovanu kovertu sa oznakom S1.
Na poleđini koverte nalazi se pravougaono polje sa tri pojedinačno perforirana elementa (Povratnica, Obaveštenje, Izveštaj). Svaki pojedinačno perforirani element se može jednostavno odvojiti od koverte, a da pri tome ne dolazi do ugrožavanja ostalih elemenata na koverti.
Prilikom izrade koverte, u predelu kvadratnog polja na poleđini, lepi se sa unutrašnje strane sloj papira, koji služi za zaštitu tajnosti podataka posle skidanja perforiranih elemenata.
U obaveštenju, lice kome je upućeno pismeno, a koje nije zatečeno na označenoj adresi, se obaveštava da je pismeno vraćeno u sud i da može da ga preuzme u roku od 15 dana od dana ostavljanja obaveštenja, radnim danom u periodu od 08.00 do 15.00 sati, da će se po proteku navedenog roka pismeno istaći na oglasnoj tabli ili internet stranici suda i da će se po isteku roka od 8 dana od isticanja pismena na oglasnoj tabli suda, smatrati da je dostavljanje izvršeno.