Prijem pismena i izdavanje uverenja


Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Paraćinu svakog radnog dana od 7.30 časova do 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent ekspedicije. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

 035 569-690

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Paraćinu, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj ili elektronskoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.
Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara i plaća se sudskim taksenim markama ili se uplaćuje na:

žiro račun broj: 840-742271843-19
model: 97
poziv na broj: 61-077
svrha uplate: Republičke sudske takse
primalac: Budžet Republike Srbije

Obrazac pisane odbrane

Преузмите документ


Obrazac molbe za plaćanje novčane kazne na rate

Preuzmite dokument


Opšti obrazac zahteva za izdavanje različitih uverenja

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja iz prekršajne evidencije

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja da nije izrečena zaštitna mera obavljanja delatnosti za preduzetnike

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja da nije izrečena zaštitna mera obavljanja delatnosti za sva lica (osim preduzetnika)

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja o nekažnjavanju za sva lica

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja da su izmirene kazne u celosti (za Agenciju za bezbednost saobraćaja kada je oduzeta dozvola)

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja da su izmirene kazne u celosti

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja u vezi saobraćajne nezgode

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje presude sa pečatom pravnosnažnosti - lično preuzimanje

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje presude sa pečatom pravnosnažnosti - preuzimanje poštom

Preuzmite dokument


Pritužba

Preuzmite dokument


AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA (95,00 dinara).

 035 569-690