Izrađen Plan integriteta


30.10.2017. godine, Paraćin

Suprotstavljanje korupciji jedan je od najvećih izazova savremenog društva. Korupcija se sprečava primenom preventivnih i represivnih mera. Plan integriteta predstavlja preventivnu antikorupcijsku meru. Plan integriteta je dokument koji nastaje kao rezultat samoprocene stepena izloženosti institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije. Izradom plana integriteta institucija vrši procenu postojećih mera za upravljanje rizicima od korupcije, nakon toga, institucija procenjuje intenzitet rizika od korupcije u konkretnoj oblasti (a on može biti rizik niskog, srednjeg ili visokog intenziteta) i na kraju, institucija vrši planiranje i uvođenje novih mera za upravljanje rizicima od korupcije.
Važna osobina plana integriteta je i to što omogućava zaposlenima u instituciji da učestvuju u njegovoj izradi i sprovođenju, obzirom na to da zaposleni najbolje poznaju funkcionisanje institucije u kojoj rade.
Prekršajni sud u Paraćinu izradio je - doneo je svoj Plan integriteta 30.10.2017. godine.