Plaćanje sudske takse


21.12.2015. godine, Paraćin

Izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama od 21.12.2015. godine ("Službeni glasnik RS" br. 106/15) je određeno da se plaćanje sudske takse u iznosu do 5.000 dinara po pravilu vrši kupovinom sudskih taksenih maraka (u najbližoj pošti) dok se iznosi takse preko 5.000 dinara plaćaju u gotovom novcu i iste se se uplaćuju na

žiro-račun broj: 840-742271843-19
model: 97
poziv na broj: 61-077
svrha uplate: Republičke sudske takse
primalac: Budžet Republike Srbije
iznos: 190 din.